Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540100944-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540097844-N-2019
Data: 20/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane wyroby posiadają niezbędne atesty/ certyfikaty, wymagane przepisami w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży mebli biurowych i ich bezpieczeństwa oraz wytrzymałości: a/ Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.; PN-EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa b/ Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, Meble biurowe – meble do przechowywania część 2: Wymagania bezpieczeństwa oraz PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych, c/ Wszystkie krzesła muszą posiadać niezbędne atesty, wymagane przepisami : - Atest wytrzymałościowy wg norm: PN- EN 1335. - Atest wytrzymałościowy krzesła EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2 - Certyfikat bezpieczeństwa GS , które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz: - przedstawić projekt aranżacji ( wizualizacja) pomieszczeń, - przedstawić instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych; - przestawić katalog dostępnych materiałów i kolorów oferowanych mebli.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane wyroby posiadają niezbędne atesty/ certyfikaty, wymagane przepisami w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży mebli biurowych i ich bezpieczeństwa oraz wytrzymałości: a/ Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, Meble biurowe – meble do przechowywania część 2: Wymagania bezpieczeństwa oraz PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoły , biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych – dotyczy wszystkich mebli oprócz mebli zabudowy kuchennej, b/ Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011, Meble biurowe –- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary : PN-EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa – dotyczy wszystkich mebli oprócz mebli zabudowy kuchennej. c/ Wszystkie krzesła muszą posiadać niezbędne atesty, wymagane przepisami : - Atest wytrzymałościowy wg norm: PN- EN 1335. - Atest wytrzymałościowy krzesła EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2 , które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz: - przedstawić projekt aranżacji ( wizualizacja) pomieszczeń, - przedstawić instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych; - przestawić katalog dostępnych materiałów i kolorów oferowanych mebli.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2019-05-22 godz.10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2019-05-29 godz.10.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych