Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540173290-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587425-N-2019
Data: 2019-08-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: „Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”
W ogłoszeniu powinno być: „Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont” Zamówienie obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej- Projekt Wykonawczy (PW) ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi: a) przebudowę Oddziału Wewnętrznego; b) wykonanie koniecznych uzgodnień z Rzeczoznawcami; Zakres przewidywanych robót obejmuje następujące prace budowlane min.: • przebudowa węzłów sanitarnych • przebudowa pokoi łóżkowych • wyburzenie istniejących ścian działowych i wykonanie nowych ścianek działowych • wymiana posadzek wraz z istniejącymi warstwami podposadzkowymi, izolacjami, uszczelnieniami • wymiana / montaż sufitów podwieszanych • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej • montaż ceramiki łazienkowej • montaż elementów wykończeniowych takich jak listwy odbojowe, profile ochronne itp. • Instalacja poczty pneumatycznej • Instalacje elektryczne • Instalacje wentylacji mechanicznej • Instalacje monitoringu medycznego • Instalacje telewizji użytkowej • Instalacje przywoławcze • Instalacje sanitarne • Instalacje gazów medycznych i próżni Przewiduje się, iż przebudowy prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób w zakresie wskazanych niżej czynności stanowiących przedmiot zamówienia: a) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych objętych przedmiotem zamówienia oznaczonych kodem 454000000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości 26.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert na konto: BGK nr 43 1130 1219 0026 3000 9620 0006 Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty .
W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga (odpowiednio do części)zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego trwania. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, zgodnie ze wskazaniem w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych