Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540184239-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587664-N-2019
Data: 2019-08-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.usk.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 45000000-7
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga (odpowiednio do części)zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego trwania. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, zgodnie ze wskazaniem w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga (odpowiednio do części)zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego trwania. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, zgodnie ze wskazaniem w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. 2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: b.1) Warunek zdolności technicznej Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w ramach jednej umowy (zamówienia) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN* w ramach których to robót budowlanych wykonano należycie co najmniej roboty ogólno – budowlane i instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej , klimatyzacji i instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych; *W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; b.2) Warunek zdolności zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1 Kierownik Budowy – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Doświadczenie Uczestniczył lub współuczestniczył w okresie ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej jako kierownik robót budowlanych w ramach której wykonano co najmniej roboty ogólno – budowlane i instalację wodociągową i instalację kanalizacji sanitarnej i instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i instalację elektryczną i instalację teletechniczną; O powierzchni co najmniej 1000 m2 2 Główny projektant – koordynator – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował zespołem projektowym, który wykonał co najmniej dwie umowy (zamówienia) i w ramach każdej z tych umów wykonano wielobranżową dokumentację projektową (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy lub samodzielnie wykonał co najmniej dwie umowy (zamówienia) i w ramach każdej z tych umów wykonano wielobranżową dokumentację projektową (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy instalacje wod-kan , instalacje wentylacji i klimatyzacji , instalacje elektryczne, o powierzchni co najmniej 1000 m2 W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a Pzp tj. posługiwania się w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: b.1) Warunek zdolności technicznej Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w ramach jednej umowy (zamówienia) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN* w ramach których to robót budowlanych wykonano należycie co najmniej roboty ogólno – budowlane i instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej , klimatyzacji i instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych; *W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; b.2) Warunek zdolności zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 1). Kierownik Budowy – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Doświadczenie Uczestniczył lub współuczestniczył w okresie ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej jako kierownik robót budowlanych w ramach której wykonano co najmniej roboty ogólno – budowlane i instalację wodociągową i instalację kanalizacji sanitarnej i instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i instalację elektryczną i instalację teletechniczną o powierzchni co najmniej 500 m2. 2). Główny projektant – koordynator – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował zespołem projektowym, który wykonał: -co najmniej dwie umowy (zamówienia) i w ramach każdej z tych umów wykonano wielobranżową dokumentację projektową (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy tj. instalacje wod-kan , instalacje wentylacji i klimatyzacji , instalacje elektryczne o powierzchni co najmniej 500 m2 lub -samodzielnie wykonał co najmniej dwie umowy (zamówienia) i w ramach każdej z tych umów wykonano wielobranżową dokumentację projektową (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie minimum trzech branż dla budowy lub przebudowy tj. instalacje wod-kan , instalacje wentylacji i klimatyzacji , instalacje elektryczne o powierzchni co najmniej 500 m2 W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a Pzp tj. posługiwania się w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych); jeżeli Wykonawca nie będzie ubezpieczony na ww. kwotę w momencie składania dokumentu, oświadczenie, że w dniu podpisania umowy przedłoży dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na w/w kwotę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). 4) oświadczenie , iż Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego trwania , którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-10, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych