Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540207256-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601743-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa   26, 45-418  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.wcm.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 2019.10.03 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 2019.10.07 godz. 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych